Peoplehood Resources >

Research and Publications >

זהויות יהודיות בנות זמננו: המשגה ומשמעויות, אליעזר בן-רפאל, עמיות יהודית: מתווה עיוני ומעשי להוראה ולמידה, עורכים: נעמה צבר בן יהושע; גדעון שמעוני; נורית חמו, בית התפוצות, בית-הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות מייסודה של קרן נדב, תל-אביב, 2009.
זהות קולקטיבית מהי?
מאמר זה עוסק ברובוי הזהויות היהודיות הקיימות בעולם בתקופה המודרנית. לאור התפתחות הזהות היהודית לכיוונים רבים, לפעמים רחוקים עד מאוד זה מזה, אנו מבקשים לבחון האם ניתן עדיין לדבר על מרחב אחד של זהויות יהודיות בשל עצם הזיקה של כל אחת מהן למערכת משותפת. המשך>
משיח זהויות לעמיות יהודית, נורית חמו, עמיות יהודית: מתווה עיוני ומעשי להוראה ולמידה, עורכים: נעמה צבר בן יהושע; גדעון שמעוני, בית התפוצות, בית-הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות מייסודה של קרן נדב, תל-אביב, 2009.
במאמר זה טוענת הכותבת כי שיח אודות עמיות ואודות העם היהודי הינו בהכרח שיח אודות זהות. לכן, תהליך חינוכי העוסק בלאומיות היהודית אינו מנותק מן העיסוק בזהות ומטרתו לאפשר לכל אחד ואחד להגדיר את התווית "יהודי" באשכול הזהויות שלו. המשך>
דמוגרפיה ועמיות יהודית, סרג'ו דלה-פרגולה, עמיות יהודית: מתווה עיוני ומעשי להוראה ולמידה, עורכים: נעמה צבר בן יהושע; גדעון שמעוני, בית התפוצות, בית-הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי בבית התפוצות מייסודה של קרן נדב, תל-אביב, 2009.
המאמר מציג מספר קווי התפתחות עיקריים של היסטוריה דמוגרפית של היהודית בפרק זמן ארוך עד למאה ה-21. המאמר מתייחס לקשר המתהווה בין הפן הכמותי של אוכלוסייה יהודית לבין הפן האיכותי של עמיות יהודית. המשך>
אלומות. לקראת עמיות יהודית, המכללה האקדמית לחינוך "אורנים", הסוכנות היהודית לארץ ישראל, המחלקה לחינוך יהודי ציוני, 2005.
נייר עמדה פרי הפעילות של התכנית "אלומות" בשנים 2004-2005 במטרה ליצור תשתית של ידע, שפה משותפת והבנה של מהות "בניית העם היהודי ויחס ישראל והתפוצות" כתנאי מקדים להטמעת נושא העם היהודי והעמיות היהודית במסגרות נוספות. המשך>